பிரபல நடிகை ச ற்றுமு ன் ம ர ண ம்..! பெரும் அ திர் ச்சியி ல் திரை யுலகம்..! சோ கத் தில் உள்ள கு டும்ப த்தினர்..!

உலகம் முழுவதும் கொ ரோ னா வை ரஸ் பல ரையும் ஆட்டிப் படைக்கி ன்றது. இந்த தோற்றுக்கு ஏராளமான உ யிர் கள் ப லியா கி உ ள்ளது என்பது நாம் தினந் தோ றும் பார்த்து கொண்டு தான் இருக்கிறோம்..

அதனை தொடர்ந்து கடந்த 2001 ஆம் ஆண்டு ராஜ் ஷா ண் டியாலா என்ற ஒரு இயக்குனர் இ யக்கத் தின் ஆயு ஸ்மான் குரானா என்பவர் நடித்த படம் தான் டிரீம் கேர்ள். மேலும் இப்ப டத்தில் நடி த்தவர் நடிகை ரிங்கு சிங் ரிகும்ப்.

அதன்பிறகு சமீபத்தில் கொ ரோ னா தோ ற் று இருப்பதன் என்று தெரிந்து வீட்டிலேயே த னிமைப்படுத்தி வைத்துள் ளார்கள். அதன் பிறகு ஒரு சில நாட்கள் கழித்து மருத் துவம னையில் அனுமதிக் கப்பட்டார்.

பிறகு அவரது உடல் நி லை மோ சமா ன நிலையில் ஐ சியு வார் டில் சேர்க்கப் பட்டார். அவருக்கு ஏற்கனவே ஆ ஸ்துமா பாதிப்பு இருந் ததால் உ டல் நிலை மேலும் மோச மாக இரு ந்தது.

பிறகு நடிகை ரிங்கு சிங் ரிகு ம்ப் சி கிச் சை பல னின் றி உ யி ரிழந்து ள்ளார். இவரது இ ற ப்பிற் கு திரைத் துறையின ரும் உறவின ரும் அ ஞ்ச லி செலுத்தி வருகின்றார்கள்…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *