நடிகர் விவேக் தொ.டர்ந்து க.வ.லை.க்.கி.ட.ம்.. – சற்றுமுன் வெ.ளியான ம.ரு.த்து.வ.ம.னையின் அ.றி.க்கை..

By Archana

Published on:

பிரபல காமெடி நடிகர் விவேக் சில மணி நேரங்களுக்கு மு.ன்.னர் உ.டல் ந.ல.க்கு.றைவால் ம.ரு.த்து.வ.ம.னையில் அ.னு.ம.தி.க்க.ப்ப.ட்டார்.

இதையடுத்து, அவருக்கு ICU-வில் இதயம் செ.ய.ல்.ப.டு.வத.ற்.கா.ன சி.கி.ச்.சை.க.ள் அ.ளி.க்க.ப்ப.ட்டன. இதில் மு.ன்.னே.ற்றம் ஏ.தும் இல்லாததால் விவேக்கிற்கு இ.த.ய.ச் செ.ய.ல்.பா.ட்.டை தூ.ண்.டு.ம் எக்மோ க.ருவி பொ.ரு.த்த.ப்ப.ட்டுள்ளது.

   

இதனைத் தொ.டர்ந்து, வடபழனி சிம்ஸ் மருத்துவமனையின் மருத்துவர்களும் சுகாதாரத் துறை செயலாளரும் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் செ.ய்.தி.யா.ள.ர்.க.ளை ச.ந்.தி.த்.தா.ர்.க.ள்,

அப்போது பே.சி.ய அவர், விவேக்கிற்கு ஏ.ற்.ப.ட்.ட.து  மா.ர.டை.ப்.பு ஆகும். கோவிட் த.டு.ப்பூ.சி.க்கும் மா.ர.டை.ப்.பு.க்.கு.ம் எந்த தொ.டர்பும் இல்லை. விவேக்கிற்கு கொ.ரோ.னா சோ.த.னை செ.ய்.த.தி.ல் அவருக்கு கொ.ரோ.னா இல்லை.

அவருக்கு சிடி ஸ்கேன் எடுக்கப்பட்டது. அதிலுமே, கொ.ரோ.னா.வு.க்.கா.ன அ.றி.கு.றி.கள் இல்லை. இது விவேக்கிற்கு வந்தது முதல் மா.ர.டை.ப்.பு. மூளைக்கு செ.ல்.லு.ம் ர.த்.த.த்.தி.ன் அ.ளவு கு.றை.ந்.த.தா.ல் அவர் ம.ய.ங்.கி.யு.ள்.ளா.ர்.

மேலும், 100 சதவீதம் அ.டைப்பு இ.ரு.ந்தால் இதயம் செ.ய.ல்.பா.டே நி.ன்று வி.டும். அது தான் விவேக்கிற்கு நி.க.ழ்.ந்.த.து, விவேக்கிற்கு உ.ய.ர் ர.த்.த அ.ழு.த்.த.ம் உள்ளது என ம.ரு.த்து.வர்களும் தெரிவித்தனர்.

இதுகுறித்து வெ.ளியான மருத்துவ அ.றி.க்.கையிலும் விவேக்கின் உ.டல் நி.லை கு.றி.த்து 24 மணி நேரத்திற்கு பிறகே தெரிய வரும் என ம.ரு.த்துவர்கள் தெரிவித்துள்ளனர்.

இதனால் ரசிகர்கள் மட்டுமின்றி ஒ.ட்.டு.மொ.த்த திரையுலகமே சோ.க.த்.தி.ல் ஆ.ழ்.ந்.து.ள்.ள.ன.ர்.

author avatar
Archana