நடிகர் விக்ராந்தின் மனைவியை பார்த்திருக்கிறீர்களா..? அவரு ஒரு சீரியல் நடிகையாம் : இதுவரை யாரும் பாத்திராத புகைப்படம் இதோ

நடிகர் விக்ராந்த் 13 நவம்பர் 1984ஆம் ஆண்டு அன்று பிறந் தார். ஒரு இ ந்திய நடிகர் இவர் தெ ன்னிந் திய தி ரை யுலகில் பணி புரிகி றார். த மிழ் சினி மாவில் பல பட ங்களில் ந டித்தி ருந்தா லும் தனக்கென ஒரு இடத்தைப் பிடிக்க இன்று வரை போராடி வருபவர் விக்ராந்த்.

இதுவரை தனது நடிப்பில் விக்ராந்த் எந்த குறை யும் வை த்த தில்லை. இருந்த போது அவரின் ஒ ருசில பட ங்கள் போ திய எ திர் பார் ப்பை பெற வில் லை என்ற வரு த்தம் அவருக்கு எப் போதுமே இருக் கும்.

நடிகர் விஜய் யின் சி த்தப்பா மக னான நடிகர் வி க்ரா ந்த் கற்க கசட ற படம் மூலம் தமி ழ் சி னிமா வில் அ றிமு கமா னார். அவரின் முதல் பட த்தில் அவரை பார் த்த எல்லா ருமே விஜய் மாறி இரு க்காரு, விஜய் சி ரிப்பு போ லவே இருக் கிறது என கூறி னார்.

நடிகர் விக்ராந்தின் பல மும் அது தான் ப லவீன மும் அது தான் இருந்த போ தும் தனது அ ண்ணனின் எந்த ஒரு பெ யரை யும் ப யன் படு த்திக் கொள் ளாத விக்ராந்த சினி மாவில் தனக் கென தனி பா தை, தனி நண் பர்கள் பட் டாள த்தை அமை த்துக் கொண் டார்.

நடிகர் விக்ராந்த் கு டும் பம் பற்றி ப லரு க்கு அ திக ம் தெ ரிந் திரு க்க வா ய்ப்பி ல்லை. வி க்ராந்த் ம னைவி மானசா மலையாள நடிகை க ணக்கா துர்கா வின் ம க ளா வார். இவ ர்களு க்கு 2009ஆம் ஆண்டு தி ரு ம ண ம் நடைபெற்றது. மானசா சன் டிவியில் ஒளி ப்பர ப்பான உதிரிப்பூக்கள் என்ற சீரி யலிலும் நடி த்துள் ளார்.

இவ ர்களது கா த ல் தி ரு ம ண ம் ஆகும். இவரது தி ரு ம ண த்திற்கு பிறகு மானசா சினி மாவிற்கு பாய் சொல் லினார்.இன் றைய ஃபோட்டோ கே லரியி ன் வி க்ரா ந்தின் க்யூட் ஃபேமலி பு கைப்ப டங்களை பா ர்க்க லாம் வாங்க.வி க்ராந் தின் நெருங்கிய ந ண்பர் களான விஷ்ணு விஷால், விஷால், வரலட்சுமி ஆகி யோர் மா னசா விற்கு நெரு க்கமா னவர்கள் தான்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *