கொ.த்து கொ.த்தா.க ம.டி.ந்த உ.யி.ர்.கள்… இந்தியாவின் அ.வ.ல.நி.லை…! கல.ங்க வை.க்கும் கா.ட்சி.. - Tamizhanmedia.net
Connect with us

Tamizhanmedia.net

கொ.த்து கொ.த்தா.க ம.டி.ந்த உ.யி.ர்.கள்… இந்தியாவின் அ.வ.ல.நி.லை…! கல.ங்க வை.க்கும் கா.ட்சி..

NEWS

கொ.த்து கொ.த்தா.க ம.டி.ந்த உ.யி.ர்.கள்… இந்தியாவின் அ.வ.ல.நி.லை…! கல.ங்க வை.க்கும் கா.ட்சி..

டெல்லியில் கொ.ரோ.னா.வால் பா.தி.க்க.ப்ப.ட்டவர்களின் உ.டல்கள் அ.தி.க.ளவில் வருவதால் பூங்காவை சு.டு.கா.டாக மா.ற்.றி.யு.ள்ள ச.ம்ப.வம் அ.தி.ர்.ச்சி.யை ஏ.ற்ப.டுத்தியுள்ளது.

இந்தியாவில் கொ.ரோ.னா.வின் இரண்டாவது அ.லை மி.க வே.க.மா.க ப.ர.வி வரும் நி.லையில், நோ.யா.ளி.களின் எ.ண்ணி.க்கையும், உ.யி.ரி.ழ.ப்ப.வர்களின் எண்ணிக்கையும் அ.தி.க.ரி.த்து வருகின்றது.

இந்தியாவின் தலைநகரான டெல்லியில் கடந்த 24 மணி நேரத்தில் 20 ஆயிரத்து 201 பே.ருக்கு தொ.ற்.று உ.றுதி செ.ய்ய.ப்பட்டுள்ள நி.லையில், 380 பே.ர் ப.லி.யா.கி.யு.ள்ளனர்.

இந்நிலையில், ப.லி.யா.ன.வ.ர்.களின் உ.டலை எ.ரி.க்க சு.டு.கா.டு.க.ளில் 24 மணிநேரமும் கூ.ட்.ட.ம் அ.லை மோ.து.கி.ன்.றன.

இதை க.ட்.டு.ப்.ப.டு.த்.து.வ.த.ற்.கா.க, தென் – கிழக்கு தில்லியின் சா.ராய் காலே கான் பகுதியில் உள்ள பொ.ழுது போ.க்கு பூங்காவில் த.க.ன மே.டை.க.ளாக மா.ற்.றி.யு.ள்ளனர்.

Continue Reading
Advertisement hello world
You may also like...

More in NEWS

To Top