கிணற்றில் மூ.ழ்.கி தந்தை-மகன்… நீ ச் சல் கற்றுக்கொடுக்க முயன்ற போது ஏ ற் பட்ட வி பரீதம்!!

பாலாஜி என்பவர் தனது 8 வயது மகன் ஜெகதீஷிற்கு நீ.ச்.சல் கற்றுக் கொ.டு.ப்பதற்காக பி ளாஸ்டிக் டப்பாவையும் ம கனையும் ஒன்றாகக் கட்டி கிணற்றில் இ ற க் கியுள்ளார்.

இந்நிலையில் கயிறு தி டி ரென அ.விழ்ந்து மகன் த.த்.த.ளி.ப்பதைக் கண்ட பாலாஜி,

ஜெகதீஷை காப்.பா.ற்ற கிணற்றுக்குள் வே கமாக கு.தி.த்ததில் சே.ற்றில் சி க் கினார்.

இதனையடுத்து இ.ரு.வரும் கி.ண.ற்றிலேயே மூ.ழ்.கி உ.யி.ரி.ழந்தனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *