Connect with us

Tamizhanmedia.net

கல்யாணம் செய்யமால் குடும்பம் நடத்திய சினிமாபிரபலம் .. ! ! தற்கொ லை செய்து கொண்ட காதல் ஜோடி பர பரப்பு தகவல் ..!! என்ன நடந்தது தெரியும்மா . . ? ?

NEWS

கல்யாணம் செய்யமால் குடும்பம் நடத்திய சினிமாபிரபலம் .. ! ! தற்கொ லை செய்து கொண்ட காதல் ஜோடி பர பரப்பு தகவல் ..!! என்ன நடந்தது தெரியும்மா . . ? ?

நாடு முழுவதும் கொ ரோ ன தொ ற் று நாளுக்கு நாள் அ தி கரித்துக் கொண்டே வருகிறது. இந்த நோ ய் க் கா ன ம ருந் தை இ துவ ரை யும் கண்டுபிடிக்க முடிய வில்லை. மேலும் தனிமையாக இ ருக்கவும் தடு ப் பூசி போட்டுக் கொள்ளவும் என்று அர சு சொல்லும் அனைத்தையும் மக் க ள்க ள் கேட்டுக் கொண்டு வருகிறார்கள்.அ ப்ப டியும் அ ர சிய ல் வா திக ள் ,சினிமா பிரபல ங்க ள், மக் க ள்கள் என பலரு ம் இ ந்த நோ ய் க் கு தின ம் தோ றும் உ யி ர் ழ ந் து கொண் டு தான் இ ருக்கின் றார்கள். ஏ கப்ப ட்ட க ட்டுபாடுக ளை மே ற்கொண்டும் கூட நம்மால் இன்னும் இ யல்பு நி லைக்கு திரும்ப மு டியாமல் த வித் து வருகிரோம்.

   

இப்படி ஒரு இக்கட்டா ன நி-லையில் வாழ்ந்து வரும் நிலையிலும் வ-ன்-மு–றை-க-ள் அளவற்று நிகழ்ந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது .க-ற்-ப-ழி–ப்-பு, கொ ள்ளை கள் , கொ-லை–க-ள் ,பெ ண்கள் மீது மேற் கொள் ளும் தாக் கு தல் மு தளியவ னவற்றி ற்கு ப ஞ் ச மில்லை எ ன்றுதான் சொல்ல வேண்டும் . அந்த வகையுள் கேரளாவில் இதற்கு ஏ ற்றவாறு ஒரு து ய ர ச ம் ப வம் ந டந் து ள்ளது .

ஆலப்புழா அருகே உள்ள பகுதி சேர்த்தலா உள்ளது , அந்த பகுத்தியில் வசித்து வரும் ஒரு பெண் ரூபி பாபு இவருக்கு வயது 35 ஆகிறது . இவர் ஒரு டப்பிங் ஆர்டிஸ்ட் -ஆகா பணியாற்றி வருகிறார் . இவர் ஏராளமான மலையாள படங்களுக்கு பின்னணி குரல் கொடுத்துள்ளார் . இவருக்கு ஒரு ஆண் நண்பர் இருக்கிறார் அவரது பெயர் சுனில் இவருக்கு வயது 45 ஆகிறது இவர் திருவனந்தபுரம் வஞ்சியூர் பகுதியை சேர்ந்தவர் .

இருவருமே ஒருவரை ஒருவர் கா தலித்து வந்தனர் , ஆனால் க ல்யா ணம் செய்து கொ ள்ளவில் லை. அருகில் உள்ள பா ங்கப்பாறை என்னும் பகுதியில் ஒரு வீட்டை வாடகைக்கு எடுத்து கு டும்பம் நடத்தி வந்தனர். இவ்வாறு இருக்க நேற்று இரவு சுனில், தனது நண்பருக்கு போன் செய்து , ரூபி தூ க் கு போ ட் டு க் கொ ண் டு இ-ற-ந்-து- வி ட் டாள் அத னால் நானும் சா க போ கிறேன் என்று சொல்லிவி ட்டு போ னை க ட் பண் ணிவிட்டா ர். இதனா ல் அ திர் ச் சி அடைந்த அந்த நண்ப ர் உட னடியாக போ லீ சு க் கு த கவ ல் தெ ரி வித்தார் .

போலீசாரும் விரைந்து வந்தனர் .. அவர்களது வீடு உள் பக்கமாக பூட்டி இருந்தது . அதனால் கதவை உடைத் து உள்ளே சென்றுபார்த்தனர் , அப்போது பெட்ரூமில் ரூபியின் சடலம் கிடந்ததை கண்டு அதிர் ச்சி அ டைந்தனர் , அத ன்பின் முதல் மாடிக்கு சென்று பார் த்த போது அங்கு சுனில் தூக்கில் தொங்கி கொண்டு இருந்தார் . இறந்த நிலையில் இருந்த இவருடைய சடலத்தையிம் போலிசார் மீட்டு போஸ்ட் மார்ட்டம் செய்ய அனுப்பி வைத்துள்ளனர்.

வழக்கு பதிவு செய்து இது தொ டர்பானா விசாரணை யை ஆரம்பித்து உள்ளனர். ரூபியின் க ழுத் தை இ றுக்கியிருந்த கயிறு அ றுக்கப்ப ட்டுள்ளதா ம். இவர்கள் இரண்டு பே ருமே எதற்காக த ற்கொ லை செய்து கொண்டார்கள் என்று தெ ரியவில்லை . அனால் இவர்களின் அடுத்தடுத்த த ற்கொ லை களா ல் ஆலப்புழா பகுதியே பெரும் அ திர் ச்சி யி ல் அர ண் டு போய் உள்ளது , அ தேசமய ம் வி சா ர ணை யு ம் முடு க் கிவிடப்பட்டுள்ள து.

Continue Reading
You may also like...

More in NEWS

To Top