கதலனுக்காக பல ஆண்டுகள் கா.த்.திருந்த காதலி… கடைசியில் மகன் க.ண்.டுபி.டி.த்த உண்மை… சினிமாவையே மி.ஞ்.சும் நிஜ சம்பவம்..!

காதல் மிக, மிக புனிதமான ஒன்று. உ ண்மைக்காதலுக்கு ஒருநாளும் அ.ழி.வு என்பதே கி.டை.யா.து. அந்த வகையில் இங்கேயும் ஒருவர் தன் கா.த.லன் வருவார் எனப்பல ஆண்டுகள் கா த்தி ருந்த சம்பவம் நெ கி ழ் ச்சி யை ஏ ற்ப டுத்தியுள்ளது. இதுகுறித்து தெரிந்து கொ ள்ள தொ டர்ந்து ப டியுங்கள்.

இரண்டாம் உ.ல.க.ப்.போ.ரை உலகமே ம.ற.க்.காது. அப்போது இங்கிலாந்தில் இ.ரா.ணு.வத்த.ளம் அ.மைத்து இருந்த அமெரிக்க வீரர்களில் ஒருவரான வில்பெட்ர் வில்லி , பெ.ட்.டி என்ற இ ளம்பெ ண்ணை ந டன வி டுதி ஒன்றில் ச ந்தி த்தார். அவர் இரண்டாம் உல.க.ப்.போர் மு.டி.ந்.ததும் அமெரிக்காவுக்குச் சென்ற தன் காதலர் தி ரு ம்ப வருவார் எனப் பல ஆண்டுகள் கா த்தி ருந்தார். ஆனால் வில்பர்ட் தி ரு ம்ப வ ரா ததா ல் அவர் இ.ற.ந்.து.வி.ட்.டா.ர் என நினைத்து வே று ஒருவரை கல்யாண்ம் செ ய்து கொண்டார் பெ.ட்.டி. அதேநேரம் பெ.ட்.டிக்கும், வில்பெர்ட்க்கும் பிறந்த ஒரு மகனும் வளர்ந்து வந்தார்.

பெ.ட்.டியின் இ.ற.ப்.புக்கு பின் டி.என்.ஏ சோ.த.னை மூலம் தன் உ.ற.வு.க.ளை தே.டி.னா.ர் வில்பெர்ட் அப்போதுதான் இங்கிலாந்துக்குப் போ ன தன் அ.ப்.பாவுக்கு அங்கு ஒரு கு.டு.ம்பமே இருப்பது தெரிய வந்தது. வில்பெர்ட் ஆப்பிரிக்க அமெரிக்கர். பெ.ட்.டி பிரித்தானியர். அமெரிக்காவில் அன்றைய காலத்தில் க.ல.ப்.பினத் தி.ரு.மணம் ச.ட்.ட.வி.ரோ.தமாக இ ருந்ததால் அவரால் மு.றை.ப்படி பெ.ட்.டியை தி.ரு.மணம் செய்து அ ழை த்துச் செ ல்ல மு.டி.ய.வில்லை. பெட்டி, வி.ல்.பர்ட் ம.க.னான பி.ல்.லு.க்கு இப்போது 75 வயது.

இந்த வ ய தி ல் தான் அவர் டி.என்.ஏ டெஸ்ட் செ ய்து தன் த.ந்.தை.யின் உ.ற.வி.ன.ர்களை க.ண்.டு பி டித்துள்ளார். ஏற்கனவே தன் தந்தை, அவரது மகன் ஆ.கி.யோ.ர் இ.ற.ந்.து வி ட்ட நி லையில் தன் த.ந்.தை.யின் ச.கோ.தி.ரிகள் அதாவது தன் அ.த்.தை ம.க.ள்களை வீடியோ கால் மூலம் பேசியுள்ளார். பில்லீஸ், ரிகைனா என்னும் இரு சகோதிரிகளும் லாக்டவுண் மு.டி.ந்ததும் இவரை ச.ந்.திக்க ஆர்வமாக இருப்பதாக தெரிவித்துள்ளனர்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *