கடைசி வரை நி.றை.வே.றா.மல் செ.ன்ற விவேக்கின் கடைசி ஆ.சை..!! – சொல்ல மு.டியாத து.ய.ரி.ல் மக்கள்..

மா.ர.டை.ப்.பி.னா.ல் ம.ருத்துவமனையில் எக்மோ சி.கி.ச்.சை பெ.ற்று வந்த பிரபல நடிகர் இன்று காலை 4.35 மணியளவில் உ.யி.ரி.ழ.ந்தார்.

நடிகர் விவேக் நெ.ஞ்.சு வ.லி காரணமாக நேற்று காலை வடபழனியில் உள்ள தனியார் ம.ருத்துவமனையில் ICU-வில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். ம.ருத்துவர்கள் தொ.டர்ந்து சி.கி.ச்.சை அ.ளிக்கப்பட்டு வரும் நி.லையில்,

ரசிகர்கள் பிரபலங்கள் அனைவரும் தங்களது பிரார்த்தனை செ.ய்து வந்ததோடு, தொ.டர் சி.கி.ச்.சை.யும் அ.ளி.க்க.ப்ப.ட்டு வந்தது.

ICU-வில் ஆஞ்சியோ சி.கி.ச்.சை மேற்கொண்டு, அது கை.கொ.டு.க்கா.த நி.லையில் எக்மோ சி.கி.ச்.சை.யை ம.ருத்துவர்கள் தொ.டர்ந்தனர். ஆனால் அவரது நி.லை மிகவும் க.வ.லை.க்கி.ட.மா.க.வே இ.ருக்கின்றது என்றும் 48 மணிநேரம்,

க.ழி.க்க வேண்டும் என்று கூறி வந்த நி.லையில் சி.கி.ச்.சை ப.ல.னி.ன்.றி இன்று காலை உ.யி.ரி.ழ.ந்துள்ளது ஒட்டுமொத்த மக்களையும் அ.தி.ர்.ச்சி.யி.ல் ஆ.ழ்.த்தி.யு.ள்ளது.

விவேக் தனது இ.று.தி.யாக ஆ.சை.ப்ப.ட்ட.தை அ.டை.யாமல் சென்றுள்ளது பெ.ரும் வே.த.னை.யி.னை அ.ளி.க்கி.ன்றது. ஆம் அனைத்து முன்னணி பிரபலங்களுடன் நடித்து தனது தி.ற.மை.யி.னையும்,

வா.த.த்தி.னை.யு.ம் தெ.ளிவாக வைத்த விவேக் நடிகர் கமல்ஹாசனுடன் நடிக்க வேண்டும் என்ற ஆ.சை அ.தி.க.மா.கவே இருந்தது.

அவருடன் மட்டும் நடித்து வி.ட்டால் தனது ஆ.சை நி.றை.வே.றி.வி.டும் என்று கூறிய நி.லையில், இந்தியன் 2 படத்தில் அவருடன் ந.டித்து வந்தார். ஆனால் அப்படத்தில் தனது ஆ.சை மு.ழு.மை.யாக நி.றை.வே.றா.ம.ல்,

தற்போது அனைவரையும் வி.ட்டு பி.ரி.ந்து.ள்ளது பே.ர.தி.ர்.ச்.சி.யி.னை.யு.ம், பெ.ரும் சோ.க.த்.தி.னை.யு.ம் ஏ.ற்ப.டுத்தியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *